บูรณาการคณิตศาสตร์วันแม่แห่งชาติ

แผนการจัดการเรียนรู้

วันแม่แห่งชาติ

เรื่อง   วันแม่แห่งชาติ

ระดับชั้น   ประถมศึกษาปีที่ 4

วัน  เวลา  ที่สอน              วันที่       เดือนสิงหาคม   พ.ศ. 2552

 1. สาระสำคัญ

          1.1 วันที่ 12  สิงหาคมเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมราชินีนาถ  พระองค์ทรงเป็นพระมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย  ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจต่างๆ มากมายเพื่อให้ราษฎรของพระองค์มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  ทรงมีพระเมตตาต่อราษฎรดุจแม่ห่วงใยลูก  รัฐบาลจึงกำหนดให้วันที่ 12  สิงหาคมของทุกปีเป็นวันแม่แห่งชาติ

          1.2 แม่เป็นบุคคลที่มีความสำคัญต่อลูกเพราะเป็นผู้ให้กำเนิดลูก  เลี้ยงดูลูก  สั่งสอน  อบรม  ให้ลูกเป็นคนดี  แม่จึงเป็นบุคคลที่สมควรที่ลูกจะให้ความรัก  ความเคารพ และลูกควรแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อแม่

 2. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

          2.1 นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติและความสำคัญของวันแม่ (สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม  ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังข้อที่ 4)

          2.2 สามารถศึกษาค้นคว้าพระราชกรณียกิจที่สำคัญของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมราชินีนาถจากสื่อ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ ได้ (สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังข้อที่ 64)

          2.3 นักเรียนสามารถบอกวิธีแสดงความจงรักภักดีต่อพระราชินีและแสดงความรักต่อพ่อแม่หรือผู้มีพระคุณได้ (สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังข้อที่ 10)

        2.4 นักเรียนสามารถนำคำศัพท์ที่เกี่ยวกับวันแม่มาแต่งเป็นประโยคประเภทต่างๆ เช่น ประโยคบอกเล่า  ประโยคคำถาม และประโยคปฏิเสธได้  (สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังข้อที่ 34,35,36)

          2.5 นักเรียนสามารถเขียนเรียงความเกี่ยวกับวันแม่ได้ (สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ข้อที่ 22,23)

         2.6 นักเรียนสามารถเขียนคำขวัญที่เกี่ยวกับแม่ได้ (สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ข้อที่ 21)

          2.7 นักเรียนสามารถอ่านบทร้อยกรองเรื่องแม่ และบอกความหมายของบทร้อยกรองที่อ่านได้(สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ข้อที่ 46,47,48,49)

          2.8 นักเรียนสามารถบอกความหมายของคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (สาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ข้อที่ 2)

          2.9 นักเรียนสามารถนำคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับแม่และวันแม่มาแต่งเป็นประโยคได้(สาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังข้อที่ 21)

          2.10 นักเรียนสามารถวาดภาพระบายสีตามจินตนาการเกี่ยวกับแม่และวันแม่แห่งชาติได้ (สาระการเรียนรู้ศิลปะ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ข้อที่ 1,2)

          2.11 นักเรียนสามารถร้องเพลงค่าน้ำนม อธิบายความหมายของเนื้อเพลง และแสดงท่าทางประกอบเพลงได้ (สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ข้อที่ 46 และสาระการเรียนรู้ศิลปะ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ข้อที่ 1,2,4)

          2.12 นักเรียนสามารถตั้งโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคนได้  (สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ผลการเรียนเรียนรู้ที่คาดหวัง ข้อที่ 14,15,16)

          2.13 นักเรียนสามารถบอกวิธีการปลูก ขยายพันธุ์ การบำรุงรักษา และการเก็บเกี่ยวผลผลิตของไม้ดอกไม้ประดับประเภทดอกมะลิได้  (สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ข้อที่ 3,5,9)

 3.  สาระการเรียนรู้

          3.1  วันสำคัญทางศาสนา “วันแม่แห่งชาติ” (สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)

          3.2  การสืบค้นข้อมูล และรวบรวมข้อมูลข่าวสาร (สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)

          3.3  ประโยคที่ใช้ในการสื่อสาร (สาระการเรียนรู้ภาษาไทย)

        3.4  การเขียนเรียงความ (สาระการเรียนรู้ภาษาไทย)

          3.5  สำนวน สุภาษิต คำพังเพย คำขวัญ (สาระการเรียนรู้ภาษาไทย)

          3.6  การอ่านบทร้อยกรอง (สาระการเรียนรู้ภาษาไทย)

          3.7 การวาดภาพระบายสี (สาระการเรียนรู้ศิลปะ)

          3.8 การร้องเพลง และแสดงท่าทางประกอบเพลง (สาระการเรียนรู้ศิลปะ)

          3.9 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับแม่ และวันแม่แห่งชาติ (สาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ)

         3.10  การนำคำศัพท์มาแต่งเป็นประโยค (สาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ)

         3.11  โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน (สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์)

          3.12  วิธีการปลูก ขยายพันธุ์ การบำรุงรักษา และการเก็บเกี่ยวผลผลิตของไม้ดอกไม้ประดับประเภทดอกมะลิ  (สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี)

  คุณสมบัติที่ต้องการเน้น

          -ความกตัญญู

 4.  การะบวนการจัดการเรียนรู้

          4.1  นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน

          4.2  ครูและนักเรียนร่วมกันร้องเพลงค่าน้ำนม และร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับความหมายของเพลง

          4.3  นักเรียนร้องเพลงเลียนเสียงสัตว์ที่นักเรียนชอบ แล้วตามหาเพื่อนที่ร้องเป็นเสียงสัตว์ชนิดเดี่ยวกันกับตนเอง แล้วเข้ากลุ่ม เลือกประธาน  และเลขานุการ

         4.4  นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาใบความรู้ที่ 1 ร่วมกันสนทนาถึงความสำคัญของแม่ และวันแม่ วิธีปฏิบัติตนเพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อพระบรมราชินีนาถ และวิธีปฏิบัติตนเพื่อแสดงความรัก กตัญญูกตเวทีต่อแม่

         4.5  นักเรียนแต่ละกลุ่มปฏิบัติกิจกรรมในใบงานที่1 แล้วส่งตัวแทนมาเสนอหน้าชั้น

         4.6  นักเรียนศึกษาใบความรู้ที่ 2 แล้วร่วมกันสนทนาถึง คำศัพท์ที่เกี่ยวกับแม่และวันแม่ เช่น พ่อ แม่ ลูก ความรัก ดอกไม้ ความกตัญญู กตเวที  ดอกมะลิ ฯลฯ แล้วนำมาแต่งเป็นประโยคในใบงานที่ 2

        4.7  ครูสนทนาเกี่ยวกับเรื่องราวและความสำคัญของแม่ให้นักเรียนฟัง แล้วนำเรียงความที่เกี่ยวกับแม่มาอ่านให้นักเรียนฟัง  นักเรียนเรียงความเกี่ยวกับแม่ พร้อมกับตั้งชื่อเรื่อง ในใบงานที่ 3

       4.8  นักเรียนศึกษาใบความรู้ที่ 3 สาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง สำนวนไทย แล้วปฏิบัติกิจกรรมในใบงานที่ 4

       4.9  ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาถึงคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่นักเรียนเคยเรียนมาที่เกี่ยวข้องกับวันสำคัญต่างๆ ที่ผ่านมา  นักเรียนศึกษาใบความรู้ที่ 4 แล้วปฏิบัติกิจกรรมลงในใบงานที่ 5

         4.10  นักเรียนร่วมกันสนทนาถึงการจัดกิจกรรมวันแม่ที่โรงเรียนจัดขึ้นในทุกๆ ปีที่ผ่านมา แล้วสนทนาถึงจำนวนผู้ปกครองนักเรียนที่มาร่วมงาน  จำนวนนักเรียน จำนวนเก้าอี้ และจำนวนพวงมาลัยที่ใช้ แล้วแต่งเป็นโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ การบวก ลบ คูณ หารระคน แล้วปฏิบัติกิจกรรมในใบงานที่ 6

        4.11  นักเรียนสนทนาถึงดอกไม้ที่เป็นสัญลักษณ์ในวันแม่ แล้วสนทนาถึงลักษณะของดอกมะลิ ในเรื่องวิธีการปลูก  ขยายพันธุ์ การบำรุงรักษา การเก็บเกี่ยว แล้วศึกษาใบความรู้ที่ 5 จากนั้นปฏิบัติกิจกรรมในใบงานที่ 7     

        4.12  นักเรียนวาดภาพระบายสีตามจินตนาการเกี่ยวกับแม่และวันแม่แห่งชาติ พร้อมกับตั้งชื่อเรื่อง โดยปฏิบัติกิจกรรมใบงานที่ 8

        4.13  นักเรียนศึกษาค้นคว้า พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจากสื่อต่างๆ แล้วสรุปลงในใบงานที่ 9

        4.14  นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน

  5.  สื่อการเรียนรู้

          5.1  ใบความรู้เรื่องวันแม่แห่งชาติ

          5.2  ใบความรู้เรื่องโจทย์ปัญหาการคูณ

          5.3  ใบความรู้เรื่องประโยคที่ใช้ในการสื่อสาร

          5.4  ใบความรู้เรื่องไม้ดอกไม้ประดับ (มะลิ)

          5.5  ใบความรู้เรื่องสำนวน สุภาษิต คำพังเพย คำขวัญ

          5.6  ใบความรู้สาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เรื่องการแต่งประโยค

          5.7  ใบงานสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

          5.8  ใบงานสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

          5.9  ใบงานสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

          5.10 ใบงานสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

          5.11  ใบงานสาระการเรียนรู้ศิลปะ

          5.12  ใบงานสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

          5.13  เพลงค่าน้ำนม

          5.14  เพลงเลียนเสียงสัตว์

 6.  การวัดและประเมินผล

          6.1  การสังเกต

                   -ความสนใจและความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรมที่กำหนด

                   -การช่วยเหลือและกระบวนการทำงาน

                   -การร่วมอภิปรายเกี่ยวกับประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับความสำคัญของแม่และวันแม่ วิธีการปฏิบัติตนต่อแม่ และการแสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมราชินีนาถ

                   -การแสดงความกตัญญู กตเวทีต่อแม่ และผู้มีพระคุณ

          6.2  ตรวจผลงาน

                   -ใบงานสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คำศัพท์ที่เกี่ยวกับแม่และวันแม่ และประโยคในการสื่อสาร

                -ใบงานสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรียงความเกี่ยวกับแม่และวันแม่แห่งชาติ

                   -ใบงานสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำนวน คำสุภาษิต คำพังเพย คำขวัญ

                   -ใบงานสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน

                   -ใบงานสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ คำศัพท์เกี่ยวกับวันแม่ และการแต่งประโยค

                   -ใบงานสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เกี่ยวกับเรื่องความสำคัญของแม่และวันแม่แห่งชาติ

                   -ใบงานสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เกี่ยวกับการสืบค้นข้อมูลพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมราชินีนาถ

                   -ใบงานสาระการเรียนรู้ศิลปะ การวาดภาพเกี่ยวกับแม่และวันแม่แห่งชาติ

                   -ใบงานสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี วิธีการปลูก  ขยายพันธุ์ การบำรุงรักษา การเก็บเกี่ยวดอกมะลิ

                   -ทดสอบความรู้จากแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน

 7.  กิจกรรมเสนอแนะ

          ……………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

Advertisements